לתרומות

מדיניות פרטיות

מדיניות הגנת הפרטיות

כללי

עמותת "חברים לרפואה" ע''ר (להלן "העמותה") מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר העמותה (להלן "האתר") המשתמשים במידע ובשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות , זו המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הינה לסקור בין, היתר, את האופן בו העמותה שומרת ועושה שימוש במידע אשר נמסר -על לה ידי המשתמשים באתר או/ו נאסף -על ידה בעת השימוש באתר.

שימוש באתר מעיד על הסכמה להוראות מדיניות הפרטיות כמו גם לתנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות או לתנאי השימוש, אנא הימנע מעשיית שימוש באתר או פנה אלינו על מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות .

העמותה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים ו/או עסקיים ו/או משפטיים אוו/ רגולטורים וכדומה. במקרה כזה, השינויים יעודכנו במסמך זה ויפורסמו באתר. המשך שימוש באתר על-ידי המשתמש לאחר ביצוע השינויים יעיד על הסכמתו לשינויים , העמותה ממליצה לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת.

המשתמש מצהיר כי כל המידע שימסור או/ו יעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לנשים וגברים כאחד.

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

סוג המידע שנאסף

המידע שנמסר על ידך או שנאסף על ידי העמותה כחלק מהשימוש באתר ניתן מרצונך החופשי ו / או נאסף בהסכמתך, השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין, וזאת למטרות והשימושים המפורטים להלן:.

  • לצורך מתן שירותים הניתנים על ידי העמותה ו/או טיפול בבקשתך ליצירת קשר;
  • לצורך עיבוד מידע סטטיסטי באמצעות איסוף וניתוח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי);
  • במסגרת שיתופי פעולה עם חברות עם העמותה;
  • מטעמים משפטיים (למשל כדי למלא צו שיפוטי, חוק, בקשה ממשלתית וכיו"ב).
  • בכדי לזהות, למנוע או לטפל בתרמית, בסוגיות אבטחת מידע או בבעיות טכניות;
  • להגן בפני פגיעה בזכויות צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, פגיעה בפרטיות ולשון הרע;
  • לשיפור חווית השימוש שלך בשירותים, למדוד את הביצועים של השירותים ולשפר את התוכן והעיצוב שלהם;
  • לצורך קבלת פניות ממשתמשים וטיפול בהן;
  • לצורך יצירת קשר, ככל שיעלה הצורך;

שימוש במידע והעברתו לגורמים שלישיים

מידע אודות המטופלים יועבר לגורמים שלישיים אך ורק בהתאם להוראות החוק, במצבים הבאים בלבד: (1) לצורך מתן טיפול רפואי נאות (1) בהתאם ומתוקף סמכות שניתנה לאותם גורמים על-פי חוק; (2) לצורך מתן טיפול רפואי נאות; או (3) על-פי בקשת המטופל. (4) לצורך קידום ושיפור הסיוע לחולים ולצרכי מידענות שישמשו לסיוע לארגון במטרה להגדלת יכולת הסיוע לחולים.

מאגרי מידע

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העמותה מתחייבת לקיים את הוראות הדין בכל הנוגע לשמירה והעברה של מידע אישי ונתונים של משתמשי האתרים, ומתחייב לקיים את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") , תקנות שהותקנו מכוח חוק הגנת הפרטיות ובכלל זה תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז -2017 ("תקנות אבטחת מידע"), הנחיות רשם מאגרי המידע הרלבנטיות, והכל כפי שיעודכנו מעת לעת.

שמירת המידע

העמותה תשמור את המידע האישי שלכם כל עוד המידע נחוץ לשם השגת המטרות המפורטות לעיל ולמשך כל תקופה נוספת שעשויה להידרש או להיות מותרת בחוק. הנתונים שנאספו אודותיכם יישמרו במאגר המידע של העמותה ובאחריותה, על-פי חוק הגנת הפרטיות, והתקנות שהותקנו מכוחו.

אבטחת מידע

המידע נשמר במערכות העמותה או במערכות צדדים שלישיים המיישמים את דרישות אבטחת המידע הנדרשות לסוג המידע.

ככל שאתה מאמין שהמידע שלך טופל שלא בהתאם למדיניות שלנו, אנא פנה אלינו ישירות בכתובת

[email protected]

מזהים דיגיטליים וCookies-

העמותה עשויה להשתמש באתר בעוגיות (Cookies) צורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.

הכלים בהם עושה שימוש העמותה במסגרת האתר, עשויים לחול גם תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותן חברות צד שלישי המפעילות את הכלים כאמור. בשל כך, העמותה ממליצה למשתמש לעיין גם במסמכי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותן חברות. לצורך כך, ניתן לפנות למסמכים הרלוונטיים החלים על השימוש ב-Analytics Google, Ads Google ראה הרחבה במדיניות ה'עוגיות' של  Facebook

כל הזכויות שמורות לחברים לרפואה (ע״ר) 2022
תנאי שימוש מדיניות פרטיות נגישות