English עברית
גודל גופן: א א א

מחנה קיץ בישוב ניצן

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

'חברים לרפואה'- מזמור לתודה!

בסוף חודש יוני 2014 התקיימה שבת חברים לרפואה בישוב ניצן

משפחת חדד שביתם תהילה התארחה בשבת כתבו מכתב תודה

'חברים לרפואה'- לא שאלתי אמנם מה פירושו של שם זה או מי בחר לצרף צמד מילים זה יחד, אך אין ספק שהוא מקפל בתוכו רעיון חשוב מאוד המוכר לנו מהגמ' [נדרים לט:] הקובעת : 'ביקור חולים- אין לה שיעור'. ומסבירה הגמ' כוונתה, שיכול לבקר את החולה אפילו גדול אצל קטן ממנו ואפילו מאה פעמים ביום!


מצווה זו (המופיעה בשלחן ערוך יורה דעה סימן שלה) שקשה כ''כ לקיימה הן מבחינה פיזית וכמובן מנטלית ונראית אולי למעטים כמטלה סיזיפית- התקיימה הלכה למעשה בשבת 'בהעלתך', ומתקיימת בשבוע זה ע''י נוער נוה דקלים המופלא בניצוחם וביוזמתם של אורי מנשרי ומוריה חזות (ועוד רבים שאיננו מודעים להיקף מעשיהם ולפעילותם, ונבקש סליחתם!)


בשעה שרובו הגדול של עם ישראל שהיה עד עתה עסוק באבל הלאומי וכעת מתפנה כעת לתור לו מנוחה דרך התפרקות בטיול וכדו' ובייחוד הנוער הצמא כ''כ לחופש- בחרו להם נוער נוה דקלים הי''ו לעסוק במעשה חסד שאין לו שיעור על חשבון נוחיותם, פרטיותם וזמנם לתמוך בילדים אלו שנגזר עליהם לבלות את ימי חייהם בין מכשירים או בלקויות שונות המתמודדים בחיי היום- יום בפרטים הבנאליים והפשוטים ביותר עבור אנשים רגילים.


בנימה אישית, הבאתי את בתי תהלה- חיה שתחי' למתנ''ס בת הדר ע''מ שתוכל ליטול אף היא חלק בהנאה שהכינו עבורה הנוער. לא חלפה חצי שעה מאז הגעתנו והיא בקשה בנימוס : 'תלכו...'
אשריכם ההורים שאלה ילדיכם, ואשריכם נוער יקר שאלה מעשיכם!


מאחלים בכל לב בשמנו ובשם כל המשפחות השמחות בשמחת ילדיהם רק ברכה, שמחה ואושר שתראו הצלחה גדולה בכל מעשי ידיכם ותזכו להקים משפחות לתפארת עם ישראל בדרכיכם!
תודה מיוחדת למאיה בת שירות שעמדה בראש.
משפחת חדד יניב ונתנאלה

פייסבוק