English עברית
גודל גופן: א א א

תורמים תרופות בסניפי מזרחי טפחות

מערך הניתוב של תרופות ב"חברים לרפואה", הוא אמצעי פשוט וחיוני להצלת חייהם של אלפי חולים. לשם כך, דרושה תשומת הלב הציבורית לתרופות מיותרות שיש מי שצריך אותן, מאוד.

מזה 4 שנים שבנק "מזרחי טפחות" מסייע לארגון  באיסוף תרופות שאינן בשימוש והעברתן כתרומה לאנשים שידם אינה משגת לקנותם.

ניתן לתרום תרופות שנותרו ללא שימוש וצורך ולהניחן במיכלי האיסוף המוצבים בסניפי הבנק ויחידותיו.

בנוסף ניתן לתרום תרופות שאין בהן שימוש בכל אחד ממרכזי האיסוף של חברים לרפואה המופעלים באמצעות מתנדבים, עמותות וחברות במשק. 

ארגון "חברים לרפואה" יאסוף את התרופות, יערוך בידוק ומיון ויעבירן לחולים נזקקים (עפ"י מרשם רופא ומסמך מעו"ס) – ללא כל תשלום. תרופות שימצאו פגומות ישלחו להליך השמדה מבוקר.

 

 

מאמרים קשורים